Statut

Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA – Przemyśl

 

(tekst jednolity obejmujący zmiany z dnia 1 marca 2011r.)Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie o nazwie „Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi – Europa Donna – Przemyśl”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” EUROPA DONNA PRZEMYŚL jest dobrowolnym, samorządnym – trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet, wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób chorych i słabych, szerzeniu edukacji zdrowotnej i upowszechnianiu nowych metod leczenia, wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu wszelkich wysiłków na rzecz walki z rakiem piersi w Polsce i współdziałaniu z polskimi i europejskimi organizacjami do walki z rakiem piersi.


§ 2


Głównym celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, a także grupy kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności tych, które ze względu na swoją chorobę – rak piersi, choroby nowotworowe u kobiet, niosąc pomoc tym osobom. Cele Stowarzyszenia pozostają w zgodzie z celami określonymi przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
 2. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w Art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczegółowe sprecyzowanie celów i zadań publicznych zostało opisane w Rozdziale II. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Stowarzyszenia „Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi – Europa Donna – Przemyśl”.§ 3


Stowarzyszenie w szczególności realizuje cele:

 1. określone przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA a mianowicie:
  1. 1.1. przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie,
  2. 1.2. uświadamianie kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi,
  3. 1.3. propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego,
   wczesnego wykrywania choroby nowotworowej,
  4. 1.4. domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia,
  5. 1.5. zapewnienie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym,
  6. 1.6. domaganie się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji,
  7. 1.7. dostrzeganie właściwych działań i popieranie ich rozwoju,
  8. 1.8. domaganie się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej,
  9. 1.9. zapewnienie wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne
   oraz respektowania ich prawa do zasięgania innych opinii medycznych,
  10. 1.10. przyczynianie się do rozwoju badań nad rakiem piersi.
  11. 1.11. prowadzenie szkoleń w zakresie walki z rakiem piersi z udziałem autorytetów z dziedziny onkologii, psychologii i rehabilitacji.
  12. 1.12. wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej poprzez zakup aparatury medycznej, leków, literatury medycznej,
  13. 1.13. organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność Stowarzyszenia wszystkimi sposobami,
   zgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  14. 1.14. dofinansowanie szkoleń specjalistycznych kadry medycznej, realizującej cele Stowarzyszenia,
  15. 1.15. niesienie pomocy finansowej dla osób chorych.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej,
 3. Występowanie do organów władzy i administracji państwowej z postulatami wprowadzenia rozwiązań zapewniających poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego KOBIET,
 4. Współpracę z mediami,
 5. Współpracę z firmami farmaceutycznymi i produkującymi sprzęt do badań diagnostycznych.
 6. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, funkcjonuje na podstawie przepisów odnoszących się do ustawy o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu prowadząc działalność pożytku publicznego rozumianą jako działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet,
  2. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  3. promocji i organizacji wolontariatu,
 7. Stowarzyszenie posiada statutowy, kolegialny organ kontroli w postaci Komisji Rewizyjnej, odrębny od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru , przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,§ 4

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Przemyśl.§ 5

 

 1. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA przynależy do Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA z siedzibą w Legnicy I posługuje się logo Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA z siedzibą w Mediolanie (Italia). Logo opisane jest w języku angielskim – The European Breast Cancer Coalition

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami),ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003r.), ustawy z dnia 22.01.2010r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. NR.28, poz.146) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.§ 7


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 8


Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar województwa podkarpackiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 9


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a ewentualny dochód będzie przeznaczać w całości na działalność pożytku publicznego.


§ 10


Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 11


Zarząd Stowarzyszenia ma prawo powoływać koła jako terenowe jednostki organizacyjne określając w formie regulaminu ich uprawnienia.


§ 12


Stowarzyszenie, w celu realizacji swych zadań statutowych może powołać inne organizacje w granicach obowiązującego prawa.


§ 13


Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się o w zasadniczej mierze na społecznej pracy członków, jednakże dla prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.


Rozdział II
Działalność Pożytku Publicznego§ 14


Stowarzyszenie działa w obszarach pożytku publicznego określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 6. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. promocji i organizacji wolontariatu.§ 15


Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu przepisów i z zachowaniem rygorów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 16

 

 1. Sfera działalności odpłatnej obejmuje:
  1. prowadzenie konferencji, prelekcji, szkoleń, warsztatów, konkursów, konsultacji, seminariów, (np. wynagrodzenia szkoleniowca z tytułu umowy – zlecenia itp.), podobnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych oraz uczestniczenie w takich przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych,
  2. wydanie biuletynów informacyjnych,
  3. wydanie tablic informacyjnych, plakatów itp.,
  4. sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego,
  5. organizowanie imprez charytatywnych
  6. organizowanie „Marszów Życia i Nadziei”, pikników onkologicznych i innych imprez otwartych adresowanych do społeczeństwa,
  7. wydanie i rozprowadzanie „cegiełek o kilku nominałach” na cele statutowe,
  8. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową w drodze poszukiwania darczyńców i sponsorów, występowanie o subwencje do organów administracji rządowej, samorządowej i instytucji międzynarodowych, organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 2. Sfera działalności nieodpłatnej obejmuje:
  1. prowadzenie prelekcji, konkursów, konsultacji, przez członków Stowarzyszenia i osoby zaproszone,
  2. wydanie znaczków ( logo) Stowarzyszenia, broszur, folderów, informatorów itp.,
  3. wystąpienie o dotację ze środków publicznych,
  4. wystąpienie o subwencje, ofiarność publiczną,
  5. wystąpienie o „1%” na rzecz pożytku publicznego,
  6. poszukiwanie darczyńców, sponsorów,
  7. organizacje zbiórek publicznych na cele statutowe,
  8. druk bezpłatnych publikacji,
  9. poszukiwanie dostępu do mediów (TV, RADIO, INTERNET itp.)§ 17

 

 1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w obszarach wymienionych w § 14 niniejszego statutu.
 2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Stowarzyszenie w szczególności:
  1. wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego zakresie o wolontariacie
  2. informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności
  3. udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności
  4. uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki§ 18

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być Kluby Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA utworzone przez minimum 4 osoby maksymalnie 14 osób.
 4. Kluby nie muszą posiadać osobowości prawnej.
 5. Kluby w Stowarzyszeniu mogą mieć funkcje doradcze i wspierające.
 6. Kluby liczące od 9 do 14 członków mogą delegować jedną osobę mającą pełne prawa delegata w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Forum.
 7. Osoby prawne o celach zarobkowych mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie
 8. Osoby i instytucje zasłużone w wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia mogą być członkami honorowymi Stowarzyszenia.§ 19


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 20

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
  1. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, swoją postawą przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,
  2. przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu,
  3. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć w działalności szkoleniowej Stowarzyszenia, korzystając w miarę możliwości z pomocy Stowarzyszenia, jego lokali, urządzeń technicznych itp.
 3. Osoby prawne, którym przysługuje status członka wspierającego biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.§ 21


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem uchwałami Stowarzyszenia oraz przepisami prawa,
  2. za nieuzasadnione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy płatności
  4. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego.§ 22


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków co najmniej 21 dni przed terminem Zebrania.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia§ 23


Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia /delegatów/,
2/ Zarząd Stowarzyszenia,
3/ Walne Zgromadzenie Członków Koła,
4/ Zarząd Koła,
5/ Komisja Rewizyjna.


§ 24


Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.


§ 25


Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Wymóg podjęcia uchwały zwykłą większością głosów jest spełniony, gdy za podjęciem uchwały zostanie oddana liczba głosów większa od liczby głosów przeciwnych, bez uwzględnienia głosów wstrzymujących się.


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

§ 26

 

 1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji zastrzeżonej do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zgromadzenia, miejscu i porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 11 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – można skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. 6.1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. 6.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. 6.3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. 6.4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. 6.5. wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia, wybór Prezesa Zarządu i wybór Komisji Rewizyjnej,
  6. 6.6. uchwalanie zmian statutu,
  7. 6.7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  8. 6.8. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9. 6.9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych o zbieżnym celu, działania oraz wybór delegatów do władz tych organizacji,
  10. 6.10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. 6.11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Stowarzyszenia,
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków,
 8. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje. Wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów jest spełniony, gdy za podjęciem uchwały zostanie oddana liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciw” i „wstrzymujących”.
 9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos,
 10. W przypadku osiągnięcia przez Stowarzyszenie liczby 80 członków, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybrani na Walnym Zgromadzeniu Koła w liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia, proporcjonalnej do ilości zarejestrowanych członków Koła.Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 27

 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i jednego Członka Zarządu, (w tym jednego lekarza specjalisty),
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu,
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. 5.1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. 5.2. tworzenie kół terenowych i określanie w formie regulaminu ich uprawnień,
  3. 5.3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. 5.4. określenie szczegółowego planu działalności Stowarzyszenia na dany rok,
  5. 5.5. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
  6. 5.6. ustalanie wysokości składek członkowskich i ewidencjonowanie ich wpływu,
  7. 5.7. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu,
  8. 5.8. Zarząd może powołać zespół ekspertów, jako organ o charakterze doradczym.
  9. 5.9. Zarząd nadaje w drodze uchwały tytuł członka honorowego Stowarzyszenia dla osób i instytucji za zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
   Wniosek o przyznanie tytułu może złożyć każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Każdemu ustępującemu Prezesowi Stowarzyszenia po zakończeniu kadencji nadaje się tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Tytuł ten uprawnia do brania udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.§ 28


Członkowie Zarządu winni spełniać następujące wymagania:

 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Walne Zgromadzenie Członków Koła

 

§ 29

 

 1. Walne Zgromadzenie członków Koła zwołuje po raz pierwszy po utworzeniu Koła wyznaczony Członek Zarządu Stowarzyszenia, a następnie Zarząd Koła co najmniej raz w roku bądź w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji zastrzeżonej do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
 2. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków Koła listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia można skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Koła a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:

  1) uchwalanie programu działania Koła,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  3) uchwalanie regulaminu obrad,
  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
  5) wybór Członków Zarządu Koła i powoływanie Prezesa Zarządu Koła,
  6) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków Koła.
 7. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos.Zarząd Koła

 

§ 30

 

 1. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 członków.
 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz w razie składu przekraczającego 3 osoby, z Członków Zarządu § 19 ust.4 stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd działa w granicach upoważnienia nakreślonego przez Zarząd Stowarzyszenia oraz kieruje bieżącą działalnością Koła.
 4. Nadzór nad działalnością Zarządu Koła sprawuje Zarząd Stowarzyszenia a Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli jego działalności. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń w działalności Zarządu Koła, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w celu odwołania Członków Zarządu przed upływem kadencji.§ 31


Zarząd koła podlega tym samym rygorom co Zarząd Stowarzyszenia, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonych w § 26 niniejszego Statutu.


Komisja Rewizyjna

 

§ 32

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i jest organem niezależnym od Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i z od 1 do 3 Członków.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
  1. pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. była skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a/ kontrola działalności statutowej Zarządu (składki, finanse itp.).
  b/ składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie.
  c/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia (z głosem doradczym).


  § 33

  W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 27, § 30, i § 32 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

  Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

  W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


  Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia


  § 34

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności, które w całości stanowią przychody statutowe.
  2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest uprawniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo bądź dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.


  § 35

  1. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu bilansującego przychody i wydatki
  2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy plan kont.
  3. Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym.
  4. Zabrania się:
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób z którymi członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
   2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe


  § 36

  W przypadku rozwiązania Koła składniki majątkowe będące w jego użytkowaniu przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


  Rozdział VI
  Rozwiązanie Stowarzyszenia


  § 37

  1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Stowarzyszenia lub w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.
  2. Rozwiązanie Koła następuje uchwałą Zarządu Koła, zatwierdzoną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku zmniejszenia się ilości członków Koła, uniemożliwiającej pracę Koła.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


  § 38

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.


  § 39

  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.