Oświadczenie Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP w Sejmie 2009 r.

Organizowany 15 października 2009r., przez Stowarzyszenie EUROPA DONNA w Przemyślu V już „Marsz Życia i Nadziei” stał się okazją do wystąpienia Posła Piotra Tomańskiego z oświadczeniem, w którym przybliżył parlamentarzystom działalność Stowarzyszenia.

51 posiedzenie Sejmu, 9 października 2009r.

Poseł Piotr Tomański
(Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska)
Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna" powstała w 1993 r. z inicjatywy prof. Umberto Veronesi. Jest to społeczna, niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa, którą tworzą grupy z całej Europy. „Europa Donna” pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi oraz wspiera Europejki w dążeniu do zapewnienia dostępu do profilaktycznych badań mammograficznych, optymalnego sposobu leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej. W Polsce działalność ruchu „Europa Donna” zapoczątkowana została w listopadzie 1994 r. w Legnicy. W następnych latach w wielu miastach Polski powstawały stowarzyszenia do walki z rakiem piersi. Tworzą one Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”, które jest jednym z czterdziestu pełnoprawnych członków europejskiej koalicji „Europa Donna”.

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna” w Przemyślu rozpoczęło swoją działalność 6 marca 2009 r. Ruch „Europa Donna” swoim zasięgiem obejmuje całe woj. podkarpackie i działa na zasadzie non profit. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organizacja ta realizuje 10 głównych statutowych celów:

  • przyczynia się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie,
  • uświadamia kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęca je do regularniej kontroli własnych piersi,
  • propaguje konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego wczesnego wykrywania choroby nowotworowej,
  • domaga się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia,
  • zapewnia wysokiej jakości opiekę wspomagającą pacjentki w trakcie leczenia i w okresie późniejszym,
  • domaga się właściwego przygotowania personelu służby zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji,
  • dostrzega właściwe działania i popiera ich rozwój,
  • dąży do przestrzegania obowiązującej regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej,
  • zapewnia wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne, oraz respektuje ich prawo zasięgania innych opinii medycznych,
  • przyczynia się do rozwoju badań nad rakiem piersi.


Jako organizacja pozarządowa swoim działaniem stara się wypełniać przestrzeń między służbą zdrowia a społeczeństwem. Jest nośnikiem właściwej informacji o raku piersi, propaguje regularne badania profilaktyczne i prozdrowotny tryb życia. Lobbuje wśród polityków, decydentów wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, dążąc do właściwego finansowania badań, leczenia i rehabilitacji chorych na raka. W działalność ruchu zaangażowane są kobiety reprezentujące różne zawody i środowiska. Pracują charytatywnie. Członkinie ruchu "EuropaDonna" w Przemyślu są organizatorkami i uczestniczkami wielu spotkań z lekarzami, politykami, wygłaszają prelekcje, organizują konferencje szkoleniowe, prowadzą naukę samokontroli piersi, działają w zespołach konsultacyjnych dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym itp.

Stowarzyszenie „Europa Donna” w Przemyślu z myślą o bezpieczeństwie kobiet i ich niepełnoletnich dzieci podpisało bezterminowe porozumienie "Bezpieczna taksówka" z radio taxi „Galicja” i z „Super” radio taxi w Przemyślu. Od 2005 r. zawsze w październiku organizowany jest w Przemyślu Marsz Życia i Nadziei. W tym roku uczestnicy 5. już marszu przejdą ulicami miasta w południe 15 października. Głównym jego celem jest uświadomienie, że rak nie może być tematem tabu, że profilaktyka raka piersi jest bardzo ważna, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny i że tylko wspólne działania są skuteczne w walce z tą chorobą.