Europa Donna

EUROPA DONNA - Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi - The European Breast Cancer Coalition (EBCC) jest społeczną, niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, którą tworzą zrzeszone grupy z całej Europy. Powstała w 1993 roku z inicjatywy profesora Umberto Veronesi. Pierwsza konferencja odbyła się w czerwcu 1994 roku w Mediolanie. Określono na niej cele koalicji.

EUROPA DONNA pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi oraz wspiera Europejki w dążeniu do zapewnienia dostępu do profilaktycznych badań mammograficznych, optymalnego sposobu leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej. EUROPA DONNA dąży także do zwiększenia środków na prowadzenie badań naukowych nad rakiem piersi.

EUROPA DONNA do realizacji swych celów stara się pozyskiwać lokalne i krajowe autorytetyżycia publicznego oraz współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej.

Siedzibą EBCC EUROPA DONNA jest Mediolan.

 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gruzja
Grecja
Niemcy
Islandia
Irlandia
Izrael
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Mołdawia
Monako
Hiszpania
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Serbia i Czarnogóra
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Kazachstan


Narodowi przedstawiciele spotykają się co 2 lata na Europejskich Konferencjach EBCC EUROPA DONNA. Dotychczas takie konferencje odbyły się w następujących miastach:

1994r. - Mediolan, 1995r. - Wiedeń, 1997r. - Mediolan, 1999r. - Paryż, 2001r. - Mediolan, 2003r. - Cypr, 2005r. - Rzym, 2007r.- Amsterdam, 2009r.- Sztokhmol, 2011r.-Malta, 2013r.-Praga, 2017r.- Lublijana.

EBCC EUROPA DONNA wspólnie z organizacjami naukowymi EORTC i EUSOMA jest organizatorem największych prestiżowych europejskich konferencji na temat raka piersi.
Odbyły się one we Florencji - 1998r., Brukseli - 2000r., Barcelonie - 2002r., Hamburgu - 2004r. , Nicea - 2006r, Berlin-2008, Barcelona-2010, Wiedeń-2012 , Glasgov-2014, Bratysława-2016, Barcelona-2018.
EUROPA DONNA
Via G. Previati, 12
20149 Milan, Italy
Tel. +39 02 907 9660, Fax: +39 02 8907 9664
E-mail: europadonna@mclink.it
www.europadonna.org

CELE KOALICJI:

  1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.
  2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do reguralnej kontroli własnych piersi.
  3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.
  4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.
  5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.
  6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
  7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.
  8. Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.
  9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.
  10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.