Charakterystyka Stowarzyszenia

Stowarzyszenie EUROPA DONNA rozpoczęło swoją działalność od 6 marca 2000r. Swoim zasięgiem obejmuje całe woj. podkarpackie i działa na zasadzie „non profit”.

Jako organizacja pozarządowa, swoim działaniem stara się wypełniać przestrzeń między służbą zdrowia a społeczeństwem. Jest nośnikiem właściwej informacji o raku piersi, propagujemy regularne badania profilaktyczne i pro-zdrowotny tryb życia. Stanowimy lobbing wśród polityków, decydentów wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, dążąc do właściwego finansowania badań, leczenia i rehabilitacji u chorych na raka.

Pracujemy charytatywnie. Członkinie RUCHU EUROPA DONNA są organizatorkami i uczestniczkami wielu spotkań z lekarzami, politykami poświęconym zagadnieniom profilaktyki raka piersi, wygłaszamy prelekcje, organizujemy konferencje szkoleniowe, prowadzimy naukę samokontroli piersi, bierzemy udział w zespołach konsultacyjnych dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym itp.

Bierzemy udział w prestiżowych Europejskich Konferencjach EBCC EUROPA DONNA i konferencjach dla Liderek organizowanych w Mediolanie (Mediolan finansowany jest ze środków Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA ) .


Byłyśmy organizatorkami IV Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu i VII Zjazdu Prezesek Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.

0d 2005r do 2012r, zawsze w październiku, organizowałyśmy w Przemyślu MARSZ ŻYCIA I NADZIEI. Pokazując razem z uczestnikami MARSZU, że profilaktyka raka piersi jest bardzo ważna, że „rak” nie będzie tematem tabu, że „rak wcześnie wykryty jest uleczalny”.

Przystępując do realizacji zadań określonych w ustawie o „Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Stowarzyszenie wyraźnie określiło obszar swej działalności.

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu utrzymuje się przede wszystkim ze składek członkowskich i darowizn.

Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.